fbpx

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. RENU reality s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá RENU reality s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

1.     Zásady zpracování osobních údajů

RENU reality s.r.o., IČO: 07311362, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 298892 , jako správce (dále jen „Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, která vstoupila v platnost dne 25.5.2018 také známa pod zkratkou GDPR.

Správce zpracovává osobní údaje klientů nebo potencionálních klientů výhradně pro své potřeby, a to pouze v nutném rozsahu po dobu nezbytně nutnou či po dobu dle platných předpisů a lhůt v nich uvedených.

Kde přicházíme do styku s osobními údaji?

·       poptávkové formuláře z webu společnosti

·       poptávkové formuláře ze smluvených inzertních portů

·       nezbytné osobní údaje získané prostřednictvím zaměstnanců nebo realitních makléřů

·       nezbytné údaje při telefonickém nebo emailovém spojení s klientem poptávané nebo nabízené nabídky

·       při návštěvě klienta v kanceláři naší společnosti spojené s nabídkou nebo poptávkou

Jaké údaje zpracováváme?

·       identifikační údaje:  Jméno a příjmení, titul, adresu trvalého bydliště, datum narození, rodinný stav, v případě nutnosti rodné číslo,

·       kontaktní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu pobytu.

Účel zpracování údajů:

·       kontaktní údaje používáme výhradně pro účely komunikace s klientem, popřípadě s potenciálním klientem. Dále kontaktní údaje můžeme použít pro obchodní sdělení (novinky, změny, události, které dle našeho úsudku mohou klienta zajímat, Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení může klient kdykoliv odmítnout, aniž by to mělo vliv na jiné vzájemné vztahy.

·       identifikační údaje používáme při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy, dále rezervační smlouvy, kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Správce zpracovává údaje svých klientů za účelem jednání, uzavření smluv nebo komunikaci s klienty, a to v elektronické či tištěné podobě.

Doba pro uchování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvaní a poskytování našich služeb nebo po dobu dle právních předpisů a to po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností ( např. dle zákona o účetnictví, o archivaci a evidenci, či daňového zákona.

Komu můžeme údaje poskytnout?

·       externím advokátům

·       externí účetní

·       daňovému poradci

·       kontrolním orgánům

·       našim zaměstnancům a makléřům

·       bankovní instituci, u které si klient vyřizuje úvěr na nemovitosti

·       znalci, který zpracovává odhad nemovitosti pro klienta

·       katastrálnímu úřadu, finančnímu úřadu,

Jaké má klient práva?

Domnívá-li se klient, že správce nakládá s jeho osobními údaji v rozporu s ochranou soukromí nebo v rozporu se zákonem, může klient požádat správce o vysvětlení nebo správce požádat, aby odstranil tento vzniklý stav. Pokud žádost bude oprávněná, je správce bez zbytečného odkladu odstranit nebo napravit chybný stav.

Dále má klient právo na:

Přístup ke svým osobním údajům, žádat o opravu nebo úpravu osobních údajů, žádost o výmaz nebo omezení zpracovaných údajů, je-li to možné dle zákona a údaje jsou již nepotřebné, právo na odmítnutí zpracování osobních údajů k marketingu a obchodních sdělení.

2.     Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který projeví zájem pracovat v naší společnosti, nám sděluje kontaktní údaje a zasílá svůj životopis. Tyto údaje zpracováváme proto, abychom mohli provést náborový proces a vybrat vhodného zaměstnance nebo obchodního zástupce. Po ukončení výběrového řízení osobní údaje uchazečů skartujeme. V případě, že nás uchazeč o zaměstnání zaujme, ale i přesto výběrové řízení nevyhraje, tak s jeho souhlasem si v některých případech můžeme osobní údaje ponechat pro případ, že bychom ho chtěli v budoucnu kontaktovat.

3.     Zpracování osobních údajů na webu

Na webových stránkách naší společnosti zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies a prostřednictvím kontaktních formulářů, jejichž prostřednictvím dále kontaktujeme zájemce o naše služby.